СТАТУТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Установчих Зборів

Асоціації «Деревообробники України»

Протокол №1 від 14 грудня 2017 року

 

 

СТАТУТ

Асоціації

«Деревообробники України»

 

 

м. Вінниця, 2017

 

1. Загальні положення

1.1.   АСОЦІАЦІЯ «ДЕРЕВООБРОБНИКИ УКРАЇНИ» (надалі – Асоціація) – добровільне договірне об’єднання підприємств, створене з метою сприяння його членам в досягненні цілей, передбачених цим Статутом. Асоціація не є господарським товариством чи підприємством.

1.2.         Асоціація об’єднує осіб, які набувають статусу членства відповідно до цього Статуту.

1.3.         Асоціація не має права втручатися у діяльність своїх членів.

1.4.         За рішенням учасників Асоціація може бути уповноважена представляти інтереси своїх членів у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями.

1.5.         Асоціація є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між членами Асоціації, засновниками, членами органів управління, іншими пов’язаними з ними особами, а також серед працівників Асоціації. Відповідно до статті 133.4.2 Податкового кодексу України, доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

1.6.         Асоціація не здійснює самостійно підприємницької діяльності й не укладає будь-яких договорів (контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності, не засновує і не виступає співзасновником суб’єктів господарювання, не здійснює функцій контролю або управління. Асоціація та її члени не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити конкуренцію між членами Асоціації, зокрема, узгоджених дій, які стосуються:

–           ціни, за якою продається товар;

–           кількості товару, що виробляється;

–           стандартних формул, за якими ціна обраховується;

–           підтримки фіксованого співвідношення між цінами на конкуруючі, але не однакові товари;

–           відміни знижок на ціну або встановлення єдиних знижок;

–           кредитних договорів, що розповсюджуються на покупців;

–           не знижування ціни без завчасного попередження всіх інших учасників узгоджених дій;

–           купівлі надлишкової кількості товару, запропонованого за низькими цінами (з метою підтримки більш високої ціни на товар);

–           призначення єдиного агента з продажу, який може керувати обсягами продажу товару всіх учасників узгоджених дій;

–           розподілу покупців між учасниками узгоджених дій;

–           розподілу територій, придбання чи реалізації товару між учасниками узгоджених дій. Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального впливу на господарську діяльність засновників (членів) або погодження їх конкурентної поведінки.

1.7.         Діяльність Асоціації поширюється на всю територію України.

1.8.         Асоціація взаємодіє з громадськими та державними організаціями, юридичними та фізичними особами з метою досягнення статутних цілей.

1.9.         Члени Асоціації зберігають свою самостійність і статус юридичних осіб. Асоціація не несе відповідальності за своїх членів, а члени Асоціації не несуть відповідальності за діяльність Асоціації.

1.10.    Повна офіційна назва Асоціації українською мовою: Асоціація «Деревообробники України»

Скорочена назва Асоціації українською мовою: АДУ

Повна офіційна назва Асоціації англійською мовою: Association «WoodworkersofUkraine»

Скорочена назва англійською мовою: AWU

1.11.    Асоціація може вступати в інші асоціації та союзи, в тому числі міжнародні.

1.12.    Асоціація створена без обмеження строку.

2.     Мета створення, завдання і предмет діяльності Асоціації

2.1.         Основною метою діяльності Асоціації – є представництво та захист спільних інтересів членів Асоціації шляхом сприяння співпраці у вирішенні спільних питань діяльності на основі об’єднання учасниками Асоціації зусиль для задоволення їх потреб. При цьому Асоціація не втручається у виробничу та комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень її учасниками.

2.2.         Основними завданнями Асоціації є:

2.2.1. сприяння задоволенню потреб національної економіки та населення України у якісній продукції з деревини, формування та подальший розвиток цивілізованого ринку деревини в Україні;

2.2.2. представництво та захист законних прав та інтересів членів Асоціації у судах, центральних та місцевих органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах та організаціях у встановленому законодавством порядку, відстоювання їх законних прав та інтересів;

2.2.3. сприяння у підготовці та внесенні у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правових актів, що стосуються сфери діяльності членів Асоціації та відповідає меті її створення;

2.2.4. сприяння розвитку зовнішніх зв’язків Асоціації та підприємств, що входять до її складу, з міжнародними організаціями та іноземними фахівцями;

2.2.5. сприяння у задоволенні інформаційних, професійних та інших потреб та інтересів членів Асоціації;

2.2.6. сприяння у наданні науково-технічної, технологічної, юридичної, економічної, методичної та іншої необхідної підтримки членам Асоціації;

2.2.7. сприяння у забезпеченні добросовісної конкуренції на ринку деревини в законних інтересах членів Асоціації, інтересах та правах споживачів на якісні товари і послуги;

2.2.8.      сприяння поширенню інформації про освітні програми та проекти, що відповідають напрямку діяльності Асоціації, створення умов для доступу членів Асоціації до мережі інформаційного забезпечення та баз даних за профілем діяльності Асоціації.

2.3.             Для виконання статутних завдань у порядку, встановленому чинним законодавством України, Асоціація:

2.3.1.      сприяє в організації консультаційної, інформаційної та правової допомоги членам Асоціації з метою задоволення професійних потреб своїх членів;

2.3.2.      сприяє розвитку професійної діяльності своїх членів шляхом обміну інформацією між членами Асоціації та іншими особами;

2.3.3.      співпрацює з державними органами, органами місцевого самоврядування, вітчизняними та громадськими організаціями та підприємствами з питань нормативно-правового врегулювання загальних засад функціонування на задіяному ринку товарів, захисту інтересів членів Асоціації в органах державної влади, а також в інших організаціях як в Україні так і за кордоном, сприяння у створенні умов для виходу членів Асоціації на закордонні ринки;

2.3.4.      співпрацює з вітчизняними та громадськими організаціями та підприємствами з метою досягнення своїх статутних цілей та завдань;

2.3.5.      сприяє проведенню науково-практичних та інших семінарів, конференцій та інших наукових та навчальних заходів для своїх членів відповідно до статуту Асоціації спільно з науковими та навчальними установами;

2.3.6.      сприяє стажуванню, навчальним поїздкам, у тому числі за кордон, з метою підтримки необхідного професійного рівня, обміну досвідом та отримання необхідної інформації членів Асоціації;

2.3.7.      сприяє у організації та підготовці інформаційних, методичних та науково прикладних матеріалів відповідно до статутних цілей та завдань Асоціації;

2.3.8.      сприяє у реалізації державних та регіональних програм у частині, що відповідає сфері діяльності Асоціації відповідно до законодавства України;

2.3.9.      сприяє проведенню громадської та науково-правової експертизи з питань, що відповідають цілям створення Асоціації, залучає відповідних спеціалістів для досягнення цієї мети;

2.3.10. бере участь у розробленні, прийнятті та впровадженні стандартів у порядку, який встановлений законодавством України; сприяє підвищенню ефективності функціонування галузі (ринку товару) виключно шляхом розроблення, обговорення, внесення пропозицій щодо об’єктивно обґрунтованих видав класифікаторів, стандартів якості товарів, експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань екології;

2.3.11. сприяє виданню та розповсюдженню матеріалів та публікацій відповідно до мети своєї діяльності;

2.3.12. сприяє обміну досвідом, встановленню ділових контактів та партнерських відносин з вітчизняними та зарубіжними професійними громадськими та іншими організаціями;

2.3.13. сприяє у забезпеченні учасників ринку достовірною інформацією щодо добросовісності операторів ринку, надає методичні рекомендації з надійного і чесного партнерства;

2.3.14. координує діяльність членів з питань поширення технічної інформації та освіти, а саме: роз’яснення цілей Асоціації шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, виступів у засобах масової інформації, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів; розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні технолога, екологічно чисті технології; формування системи професійної підготовки членів Асоціації, регулярного розповсюдження інформації про роботу Асоціації та її членів, про галузеві проблеми, іноземний досвід; організації аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу на задіяних ринках і регулярного розповсюдження результатів цих робіт серед членів Асоціації; надання лише методичної допомоги членам Асоціації під час усунення недоліків у роботі чи підвищення кваліфікації працівників членів Асоціації;

2.3.15. забезпечує обмін інформацією про виробництво, виробничі потужності та інше, у тому числі з метою дослідження ринку, поширення їх в узагальненому вигляді за умови дотримання прав та законних інтересів інших осіб щодо комерційної таємниці інших учасників.

2.4.             З метою здійснення статутної діяльності та сприяння членам Асоціації у вирішенні їх  правових проблем за рішенням Ради Асоціації може створюватися постійно діючий третейський суд при Асоціації. Склад третейських суддів затверджується Радою Асоціації.

2.5.             Порядок діяльності та формування третейського суду (Регламент третейського суду, Положення про постійно діючий третейський суд, список третейських суддів) та інші документи, що стосуються його діяльності, затверджуються Радою Асоціації.

2.6.             Предмет і види діяльності Асоціації:

2.6.1. сприяння у інформаційній, аналітичній, науково-технічній, виробничій, юридичній, маркетинговій діяльності своїх членів в галузі деревообробки і в суміжних з нею сферах для задоволення потреб національної економіки та населення України у якісній продукції з деревини, розвитку ринку деревини, вирішення виробничих, економічних та інших проблем членів Асоціації та розвитку їхнього бізнесу;

2.6.2. аналіз, узагальнення та поширення досвіду українських та іноземних компаній, що є лідерами в деревообробні галузі та на ринку відповідної продукції;

2.6.3. сприяння забезпеченню ефективного контакту членів Асоціації між собою, підтримка їх спільної діяльності шляхом консолідації коштів та сприяння у реалізації цільових програм, проектів та інших заходів, у тому числі здійснення маркетингових досліджень та рекламних кампаній на міжрегіональному та державному рівнях;

2.6.4. сприяння у наданні юридичної підтримки і захисту інтересів членів Асоціації в конфліктних та інших проблемних ситуаціях, представництво їх інтересів в суді;

2.6.5. представництво та захист інтересів членів Асоціації на регіональному міжрегіональному та державному рівнях, в тому числі під час обговорення в органах влади питань соціальної, економічної, податкової та іншої політики, при підготовці програмних документів, що представляють інтерес для членів Асоціації з точки зору створення сприятливих умов для ведення та розвитку їх бізнесу, самоврядності, ефективного використання бази лісових ресурсів, підвищення якості життя населення в частині споживання якісних виробів з деревини;

2.6.6. сприяння у розробці практичних посібників та довідників, типових рекомендацій, довільних регламентів, технічних умов та інших актуальних матеріалів і документів для вдосконалення діяльності виробників продукції з деревини;

2.6.7. сприяння у розробці національних стандартів та розробка стандартів Асоціації, пропаганда підвищення рівня професіоналізму;

2.6.8. участь в роботі технічних комітетів зі стандартизації та в розробці національних стандартів у сфері виробництва продукції з деревини, а також в суміжних сферах;

2.6.9. сприяння у розробці та затвердженні стандартів та їх впровадження відповідно до вимог законодавства України;

2.6.10. організаційна участь у моніторингу ринку деревини та продукції з неї, дослідження кон’юнктури ринку, прогнозування попиту, аналіз економічнихпроцесів та ризиків в даній сфері діяльності;

2.6.11. моніторинг законодавства, нормативно-правової бази та стандартів, а також науково-технічних досягнень, технологічних процесів і обладнання в області виробництва та поставки продукції з деревини в Україні та за кордоном;

2.6.12. виконання функцій інформаційно-аналітичного та методичного центру для членів Асоціації, їх інформаційне забезпечення на базі інформаційних ресурсів Асоціації (баз і банків даних), що постійно формуються з цією метою;

2.6.13. проведення незалежної експертизи якості продукції з деревини на безоплатній основі, підготовка та публікація рейтингів компаній; декларування високої якості продукції членів Асоціації, що відповідає вимогам законодавства та стандартів, обнародування інших авторитетних відомостей, що стосуються даної сфери бізнесу;

2.6.14. публічна оцінка та поширення інформації про недобросовісну діяльність організацій та осіб, пов’язану з купівлею, продажем необробленої деревини, наданням відповідних послуг, зокрема щодо проведення аукціонних торгів, невиконання чи неналежне виконання взятих на себе зобов’язань, порушень чинного законодавства України тощо, , з метою захисту законних інтересів членів Асоціації;

2.6.15. сприяння взаємовигідній кооперації-членів Асоціації;

2.6.16. сприяння членам Асоціації з питань технічного регулювання, патентування, вдосконалення управління та підвищення ефективності бізнесу, іншої необхідної методичної та іншої допомоги;

2.6.17. сприяння у виданні та поширенні поліграфічної, аудіо- та відеопродукції інформаційного, просвітницького та рекламного характеру, проведення промоушн-акцій в інтересах членів Асоціації;

2.6.18. сприяння у виданні та поширенні публікацій та спеціалізованої літератури, у тому числі журналу Асоціації та аналітичних докладів;

2.6.19. сприяння просуванню інтересів членів Асоціації шляхом створення Інтернет-сайту та підтримання його діяльності;

2.6.20. організація видання та поширення довідника членів Асоціації та операторів ринку деревини;

2.6.21. створення баз даних учасників ринку деревини, видання довідника осіб, які здійснюють діяльність в сфері виробництва продукції з деревини;

2.6.22. організація проведення та/чи участь у виставках і конференціях;

2.6.23. здійснення міжнародної співпраці та сприяння розвитку зовнішньоекономічних зв’язків членів Асоціації, участь в експортно-імпортних операціях, взаємодія з зацікавленими міжнародними і закордонними організаціями та асоціаціями;

2.6.24. підготовка та проведення координаційних заходів і нарад, конференцій, практичних семінарів, навчальних курсів тощо для членів Асоціації, створення та забезпечення функціонування Центру ділового спілкування;

2.6.25. розробка та реалізація цільових програм, проектів та заходів для членів Асоціації;

2.6.26. проведення наукових, екологічних, економічних та інших досліджень, у тому числі за рахунок грантів, в гуманітарних та просвітницьких цілях, а також з метою вдосконалення діяльності в сфері виробництва продукції з деревини і суміжних областях, підвищення якості та безпеки товарів і послуг;

2.6.27. присвоєння знаків і предметів визнання, відзнак, почесних звань, нагород, номінацій Асоціації для членів Асоціації, інших організацій та громадян;

2.6.28. здійснення діяльності, спрямованої на соціальний розвиток Асоціації та її членів.

3.     Членство в Асоціації, їх права та обов’язки

3.1.              Асоціація є вільною для вступу (виходу) нових членів. Членами Асоціації можуть бути підприємства, що є виробниками та постачальниками продукції з деревини, дистриб’юторами, розробниками, виробниками чи постачальниками відповідного технологічного обладнання, приладів, матеріалів, аксесуарів, комплектуючих виробів, послуг тощо, а також приватні підприємці, які здійснюють таку діяльність та згодні виконувати обов’язки, що на них покладають установчі документи Асоціації. Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.

3.2.              Членами Асоціації є її засновники, а також приватні підприємці та організації, які вступили в Асоціацію після її заснування, здійснили вступний внесок, беруть участь в діяльності Асоціації та дотримуються положень цього Статуту. Особи, які виступили засновниками Асоціації, при реєстрації Асоціації, автоматично набувають членства, як індивідуальні члени Асоціації.

3.3.              Рішення про прийом та виключення зі складу колективних, повних або асоційованих членів Асоціації та виключення з членів приймається Радою Асоціації та підлягає затвердженню Зборами Асоціації.

3.4.              Прийом до членів Асоціації здійснюється за умови однорічного кандидатського стажування, крім випадків, коли, за рішенням Зборів Асоціації, такий термін зменшується або скасовується.

3.5.              У Асоціації існує колективне членство для професійних, регіональних та міжрегіональних асоціацій та союзів, інших об’єднань.

3.6.              Колективні члени Асоціації реалізують свої права та обов’язки через своїх представників, уповноважених у встановленому порядку.

3.7.              У Асоціації діє асоційоване та повне членство. Асоційовані члени мають право дорадчого голосу на Зборах Асоціації, повні члени мають право вирішального голосу у Зборах Асоціації.

3.8.              Для вступу в члени Асоціації кандидат сплачує 50 % від встановленого Радою Асоціації розміру внеску при поданні заяви на ім’я Президента Асоціації. Така заява має містити визнання Статуту Асоціації та необхідні дані про заявника Решта внеску сплачується у 15-ти денний термін після прийняття рішення Зборами Асоціації про прийом до членів або асоційованих членів.

3.9.              Збори Асоціації можуть затверджувати Положення про членство, у якому можуть встановлюватися критерії для членів, асоційованих членів.

3.10.         Прийом нових членів та виключення зі складу Асоціації здійснюється кваліфікованою більшістю (не менш 3/4 від числа учасників Зборів Асоціації).

3.11.         Членство в Асоціації може підтверджуватися свідоцтвом на бланку за зразком, що затверджується Зборами Асоціації, що видається кожному члену.

3.12.         Членство в Асоціації припиняється лише у зв’язку з виключенням члена Асоціації або при виході члена з Асоціації.

3.13.         Член Асоціації вправі на власний розсуд вийти з Асоціації. Вихід зі складу Асоціації її члена здійснюється шляхом подання письмової заяви на ім’я Президента Асоціації.

3.14.         Про вихід або виключення членів зі свого складу Асоціація може оголошуватися публічно з використанням відповідних засобів інформації. Видане раніше члену Асоціації свідоцтво визнається недійсним.

3.15.         Члени Асоціації мають право:

3.15.1. одержувати інформацію про діяльність Асоціації та її керівних органів;

3.15.2. у порядку, що встановлений Статутом, самостійно або через своїх представників формувати керівні органи Асоціації, обирати та бути обраними до них, брати участь з правом голосу на засіданнях Зборів Асоціації, вносити пропозиції в їх порядок денний, брати участь у заходах, що проводяться Асоціацією;

3.15.3. вносити пропозиції до Ради Асоціації з питань її діяльності;

3.15.4. добровільно вийти з членів Асоціації;

3.15.5. користуватись знижками, пільгами та іншими благами, що встановлені для членів Асоціації;

3.15.6. зазначати та публічно оголошувати про свою приналежність до Асоціації, використовувати емблему та символіку Асоціації;

3.15.7. користуватись іншими правами, що випливають із законодавства та цього Статуту.

3.16.        Члени Асоціації зобов’язані:

3.16.1. дотримуватися положень цього Статуту;

3.16.2. виконувати рішення керівних та інших органів Асоціації;

3.16.3. сприяти своєю діяльністю здійсненню мети та завдань Асоціації;

3.16.4. брати активну участь у діяльності Асоціації;

3.16.5. вчасно сплачувати членські внески;

3.16.6. дотримуватись норм корпоративної етики, поважати інтереси інших членів Асоціації, дотримуватись умов договорів, контрактів та угод, укладених в межах діяльності Асоціації, відшкодовувати завдані збитки;

3.16.7. виконувати інші обов’язки відповідно до цього Статуту та законодавства України.

3.17.        Член Асоціації може бути виключений з Асоціації у разі:

3.17.1. учасник Асоціації припиняє діяльність;

3.17.2. вчинення ним дій, що суперечать статутним завданням Асоціації, порушує Статут Асоціації;

3.17.3. несплати членського внеску протягом одного місяця наступного за останнім днем строку, передбаченого для цього;

3.17.4. подання заяви про вихід за власним бажанням.

3.18.        Рішення про виключення з членів приймається Зборами Асоціації за поданням Ради Асоціації.

3.19.        У разі припинення членства в Асоціації, членські внески не повертаються.

4.     Статутні органи Асоціації

4.1.             Статутними органами Асоціації є: Загальні Збори членів Асоціації (їх представників), по тексту – Збори Асоціації; Рада Асоціації; Президент Асоціації, Директор Асоціації та Ревізійна комісія (Ревізор).

Збори Асоціації

4.2.             Вищим органом Асоціації є Загальні Збори членів Асоціації (далі – Збори Асоціації), які складаються з усіх членів Асоціації.

4.3.             Чергові Збори Асоціації скликаються Президентом Асоціації або Радою Асоціації, як правило, не рідше одного разу на рік по закінченню бюджетного року.

4.4.             Позачергові Збори Асоціації можуть скликатися за ініціативи не менш ніж половини членів Асоціації, Президента Асоціації, за рішенням Ради Асоціації або на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора) у разі виявлення нею порушень, при цьому повідомляються причини скликання і предмет обговорення.

4.5.             До складу Зборів Асоціації входять уповноважені належним чином представники членів Асоціації. У засіданні Зборів Асоціації беруть участь почесні члени Асоціації (за згодою). Норма представництва від кожного члена Асоціації – один представник з правом одного голосу.

4.6.             Про дату й місце проведення Зборів Асоціації, їхпорядок денний ініціатори скликання Зборів Асоціації повідомляють іншим членам Асоціації у строк не менш ніж за 30 (тридцять) днів до їх проведення.

4.7.             Будь-який член Асоціації має право вимагати розгляду питання на Зборах Асоціації, за умови, що про це було повідомлено не пізніше якза 10 (десять) днів до проведення Зборів Асоціації.

4.8.             Збори Асоціації вправі вирішувати будь-які питання діяльності Асоціації.

4.9.             Збори Асоціації уповноважені приймати рішення за умови присутності на них більше половини членів Асоціації.

4.10.        Рішення Зборів Асоціації приймаються простою більшістю голосів учасників, присутніх на зборах. Рішення з питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, приймаються кваліфікованою більшістю (не менше 3/4 членів, які беруть участь в Загальних зборах). На Зборах Асоціації ведеться протокол, який підписує головуючий.

4.11.        Рішення з питань реорганізації чи ліквідації Асоціації приймаються Зборами Асоціації, якщо на них присутні не менше 3/4 від загальної кількості Асоціації.

4.12.        Процедура голосування визначається Зборами Асоціації.

4.13.        Загальні збори можуть, за необхідністю та з метою перевірки правильності ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності Асоціації, приймати рішення про залучення аудиторської фірми (одночасно з прийняттям рішення про додаткові цільові внески на проведення аудиторської перевірки). Перевірка може також призначатися силами ревізійної комісії, що створюється з такою метою членами Асоціації.

4.14.        З метою підвищення оперативності роботи Асоціації чергові або позачергові Збори Асоціації можуть проводитись на основі заочного голосування. Обговорення питань порядку денного та обмін відповідними даними може здійснюватись з використанням сучасних інформаційних технологій і систем телекомунікації, в тому числі в режимі багатостороннього зв’язку.

4.15.        Заочне голосування проводиться шляхом направлення на адресу членів Асоціації бюлетенів для голосування рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручення бюлетеня під розписку. Бюлетень із зазначенням питань та варіантів відповідей має бути виконаний на фірмовому бланку Асоціації, підписаний Президентом та скріплений печаткою Асоціації. Бюлетень направляється усім членам Асоціації.

4.16.        Бюлетень для заочного голосування має містити:

1)           формулювання рішень з кожного питання, голосування по якому здійснюється цим бюлетенем;

2)           варіанти голосування по кожному питанню, поставленому на голосування, виражені формулюваннями “за”, “проти” чи “утримався”; вказівка на те, що бюлетень для голосування має бути підписаний членом Асоціації і скріплений печаткою організації;

3)           поштова адреса, на яку необхідно направляти заповнений бюлетень.

4.17.        Член Асоціації зобов’язаний протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання бюлетеня заочного голосування направити на адресу Асоціації заповнений бюлетень рекомендованим листом з повідомленням.

4.18.        До виключної компетенції Зборів Асоціації належить:

4.18.1. затвердження Статуту Асоціації та змін і доповнень до нього;

4.18.2. визначення основних стратегічних напрямків діяльності та затвердження програми діяльності Асоціації;

4.18.3. призначення Президента Асоціації, звільнення його з посади, у тому числі до закінчення строку його повноважень;

4.18.4. обрання Ради Асоціації, Ревізійної комісії (ревізора), звільнення їх членів, заслуховування їх звітів;

4.18.5. затвердження символіки Асоціації;

4.18.6. прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Асоціації;

4.18.7. призначення ліквідаційної комісії, розпорядження майном при реорганізації та ліквідації Асоціації;

4.18.8. затвердження кошторису Асоціації, планів та звітів про їх виконання;

4.18.9. заслуховування та затвердження звітів виконавчих органів Асоціації;

4.18.10.     розробка й затвердження організації структури Ради Асоціації;

4.18.11.     прийняття до Асоціації нових членів та виключення учасників з Асоціації;

4.18.12.     вирішення інших питань діяльності Асоціації відповідно до законодавства та нього Статуту.

Президент Асоціації

4.19.         Президент Асоціації є постійно діючим виконавчим органом Асоціації, призначається та звільняється з посади рішенням Зборів Асоціації та має такі повноваження:

4.19.1. за посадою є членом Ради Асоціації;

4.19.2. представляє інтереси Асоціації у державних та громадських органах та установах, забезпечує виконання її завдань і функцій, бере участь у засіданнях Зборів Асоціації, затверджує її план роботи;

4.19.3. сприяє практичній реалізації програм та проектів Асоціації, здійснює координацію загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, в тому числі програм і проектів міжнародної технічної допомоги;

4.19.4. без доручення представляє інтереси Асоціації у державних та інших підприємствах установах і організаціях, забезпечує виконання її завдань і функцій Асоціації;

4.19.5. забезпечує організацію діяльності Асоціації; затверджує поточні плани діяльності Асоціації та плани господарської діяльності, а також контролює їх виконання;

4.19.6. затвердження структури адміністрації Асоціації, штатного розпису і посадових обов’язків, а також затвердження кошторису витрат на утримання адміністрації Асоціації;

4.19.7. діє без доручення, має право підпису від імені Асоціації, може розпоряджатися майном та грошовими коштами Асоціації, укладає договори, в тому числі цивільно-правові та трудові, видає довіреності, відкриває банківські рахунки Асоціації, а також розпоряджається її коштами, видає накази та розпорядження, дає вказівки, що є обов’язковими до виконання усіма співробітниками;

4.19.8. укладає та розриває трудові договори з найманими працівниками адміністрації з питань, що відносяться до його компетенції; підписує вихідні та внутрішні документи Асоціації, а також платіжні та інші бухгалтерські документи;

4.19.9. від імені Асоціації та здійснює контроль за їх діяльністю, накладає на них стягнення;

4.19.10.     не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед Зборами Асоціації;

4.19.11.     здійснює інші повноваження відповідно до законодавства, Статуту та рішень Зборів Асоціації.

4.20.         Президент може мати заступника (Віце-президента), який призначається ним (або Зборами Асоціації). У разі відсутності Президента його обов’язки виконує Віце-президент Асоціації.

4.21.         Президент Асоціації може виконувати свої обов’язки на громадських засадах, за сумісництвом або на постійних засадах.

Рада Асоціації

4.22.         Виконавчим керівним органом Асоціації є Рада Асоціації. Раду Асоціації очолює Президент та головує на її засіданнях.

4.23.         Рада Асоціації обирається Зборами Асоціації з числа її членів (представників) у непарній кількості строком на три роки.

4.24.         До компетенції Ради входить розгляд питань та прийняття рішень з основних напрямків діяльності Асоціації, що не віднесені до компетенції Загальних зборів та Президента.

4.25.         Рада Асоціації проводить свої засідання в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

4.26.         Засідання Ради правомочне, якщо на ньому особисто присутні більше половини її членів.

4.27.         Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів. У випадку рівності голосів, голос Президента має вирішальне значення.

4.28.         Рада Асоціації:

4.28.1. скликає чергові та позачергові Загальні збори, визначає порядок денний, місце і час їх проведення, координує їх підготовку і контролює виконання прийнятих рішень;

4.28.2. приймає, доповнює і змінює внутрішні правила Асоціації;

4.28.3. здійснює попередній розгляд заяв при прийомі до Асоціації нових членів у відповідності до умов і порядку, що ухвалені Зборами Асоціації.

4.28.4. затверджує щорічні плани роботи Асоціації;

4.28.5. вирішує питання представництва Асоціації у національних і міжнародних організаціях і об’єднаннях, засновництва інших юридичних осіб;

4.28.6. приймає рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію філій і представництв, затвердження Положень (Статутів) про них з обов’язковим наступним інформуванням про прийняття цих рішень на найближчих Загальних зборах.

4.28.7. призначає керівників філій і представництв, голів і персональний склад комітетів, при цьому кандидатури голів комітетів затверджує на найближчих Загальних зборах.

Директор Асоціації

4.29.         Оперативно-організаційне управління Асоціацією здійснює Директор.

4.30.         Директор Асоціації забезпечує виконання рішень Зборів Асоціації та Ради Асоціації, формування сприятливого громадського іміджу Асоціації на національному та міжнародному рівнях; сприяє практичній реалізації та здійснює координацію загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, в тому числі проектів та програм міжнародної технічної допомоги.

4.31.         Директор Асоціації має право діяти за довіреністю Президента Асоціації у питаннях, що відносяться до відання останнього.

4.32.         Директор Асоціації здійснює інші повноваження відповідно до законодавства Статуту та рішень Зборів Асоціації.

4.33.         Директор Асоціації може виконувати свої обов’язки на громадських засадах, за сумісництвом або на постійних засадах.

Ревізійна комісія (ревізор)

4.34.         Ревізійна комісія (Ревізор) призначається Зборами Асоціації та підзвітна їм.

4.35.         Ревізійна комісія (ревізор) призначається строком на три роки.

4.36.         Членами Ревізійної комісії (ревізором) не можуть бути члени Ради Асоціації.

4.37.         Ревізійна комісія (ревізор) має право на перевірку фінансової діяльності Асоціації та її виконавчих органів. Про свою діяльність Ревізійна комісія (Ревізор) щорічно звітує Зборам Асоціації.

5.            Власність, майно та кошти Асоціації. Членські внески

5.1.         Асоціація має у власності кошти та інше рухоме й нерухоме майно, яке належить їй на правах власності, веде самостійний баланс, несе відповідальність майном за своїми зобов’язаннями. Діяльність Асоціації фінансується виключно за рахунок вступних і членських, у тому числі додаткових, внесків, благодійної допомоги та інших джерел.

5.2.         Джерелами надходження коштів та іншого майна Асоціації є:

5.2.1. разові або періодичні внески засновників та членів;

5.2.2. пасивні доходи;

5.2.3. дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються Асоціації відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, грантових програм тощо.

5.3.         Кошти та інше майно Асоціації використовуються відповідно до законодавства України для забезпечення статутної діяльності Асоціації та утримання платного апарату.

5.4.         Кошти Асоціації знаходяться в її повному розпорядженні і не можуть розподілятися між членами Асоціації, крім оплати праці посадових осіб Асоціації та виконання договірних чи інших зобов’язань відповідно до законодавства України.

5.5.         Асоціація може мати у власності приміщення, споруди, обладнання, транспортні засоби, засоби зв’язку, кошти (у т.ч. в іноземній валюті) та інше майно, необхідне для статутної дальності Асоціації, а також інтелектуальну власність у встановленому законодавством України.

5.6.         Асоціація зобов’язана у встановленому законодавством порядку вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну та фінансову звітність, виконувати інші вимоги законодавства, сплачувати до бюджету податки та інші платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

5.7.         Асоціація самостійно встановлює форму використання коштів та розмір надання фінансової або благодійної підтримки в рамках своєї діяльності. Звіти про використання коштів Асоціації затверджуються Зборами Асоціації.

5.8.         Членські внески сплачуються членами Асоціації щорічно, якщо інше не встановлено Зборами Асоціації.

5.9.         Розмір разових та періодичних членських внесків визначаються Зборами Асоціації. Членські внески сплачуються при вступі і є умовою прийняття в члени Асоціації.

5.10.    Члени Асоціації можуть у добровільному порядку сплачувати додаткові членські внески, розмір яких визначається членом Асоціації.

5.11.    Асоціацію може у встановленому законом порядку набувати та реалізовувати авторські права, патенти та інші види інтелектуальної власності.