Положення про членство

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зборами членів Асоціації

«Деревообробники України»

Протокол від 17.01.2018 №1

 

ПОЛОЖЕННЯ

про членство в Асоціації «Деревообробники України»

 

 

Вінниця, 2018

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1.         Положення про членство в Асоціації «Деревообробники України» розроблене у відповідності до вимог чинного законодавства України та п. 3.9 Статуту Асоціації і визначає порядок прийняття, виходу, виключення з членів Асоціації, права та обов’язки її членів, та порядок сплати членських внесків членами Асоціації та кандидатами у члени Асоціації.

1.2.         Положення є основою для діяльності органів Асоціації по забезпеченню прав її членів та контролю за виконанням членами Асоціації їхніх обов’язків.

1.3.         Визначення основних термінів Положення:

Асоційоване членство – форма членства в Асоціації, що передбачає наявність у члена Асоціації права дорадчого голосу у Загальних Зборах членів Асоціації.

Внески – разові, періодичні та додаткові членські внески, порядок сплати яких встановлений цим Положенням.

Вступний внесок – вид разового внеску, що сплачується при вступі до Асоціації нового члена.

Заявник – юридична особа, яка бажає вступити до Асоціації та подала відповідну заяву до Асоціації у формі та порядку, встановленому цим Положенням.

Індивідуальний член – особа, яка виступила засновником Асоціації при реєстрації Асоціації та автоматично набула членства в Асоціації.

Колективне членство – членство в Асоціації для професійних, регіональних, міжрегіональних асоціацій та союзів, інших об’єднань.

Повне членство – форма членства в Асоціації, що передбачає наявність у члена Асоціації (повного члена) права вирішального голосу у Загальних Зборах членів Асоціації.

Положення – Положення про членство в Асоціації “Деревообробники України.

Почесний член – член Асоціації (повний чи асоційований), якому за особливі досягнення в деревообробній галузі, значний вклад в організаційну, матеріальну базу Асоціації або іншу підтримку її діяльності рішенням Загальних Зборів членів Асоціації присвоєно звання почесного члена.

Розділ 2. Членство в Асоціації

2.1. Членами Асоціації є її засновники, а також суб’єкти господарювання, які вступили до Асоціації після її державної реєстрації у порядку, встановленому цим Положенням.

2.2. В Асоціації діє повне та асоційоване членство.

2.3. Повним членом Асоціації може бути суб’єкт господарювання, що відповідає таким критеріям:

        а) основний вид його економічної діяльності відноситься до розділу 16 «Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини, корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння» чи розділу 31 «Виробництво меблів» кількісної структури Класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010, чинного від 01.01.2012, або до розділів 28 «Виробництво машин та устаткування, н.в.і.у.» та 33 «Ремонт і монтаж машин і устаткування» цього Класифікатора за умови виробництва, монтажу і ремонту устаткування, призначеного виключно для оброблення деревини;

б) створений i здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України;

в) володіє достатніми силами і засобами для здійснення відповідного виду економічної діяльності;

г) має дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

ґ) працює у відповідній галузі не менше 2 (двох) років;

д) висловив свою згоду з виконанням обов’язків, що на нього накладає дане Положення, Статут та інші внутрішні документи Асоціації;

е) надав до Асоціації усі необхідні документи, передбачені цим Положенням.

Асоційованим членом Асоціації може бути суб’єкт господарювання, який на момент подання до Асоціації заяви про вступ відповідає критеріям, передбаченим підпунктами а, б, в, д, е пункту 2.3 цього Положення та працює у відповідній галузі не менше 1 (одного) року.

2.4.         Повні члени мають право вирішального голосу у Загальних зборах членів Асоціації, асоційовані члени – право дорадчого голосу.

2.5.         За особливі досягнення в деревообробній галузі, значний вклад в організаційну, матеріальну базу Асоціації або іншу підтримку її діяльності Загальними зборами членів Асоціації члену Асоціації може бути присвоєне звання почесного члена.

2.6.         Почесним членом Асоціації може бути повний член Асоціації.

2.7.         В Асоціації допускається колективне членство для професійних, регіональних та міжрегіональних асоціацій та союзів, інших об’єднань.

2.8.         Члени Асоціації беруть участь у роботі Асоціації та в управлінні Асоціацією через своїх повноважних представників у порядку, передбаченому Статутом Асоціації.

Розділ 3. Права та обов’язки членів Асоціації

3.1. Члени Асоціації мають право:

3.1.1. одержувати інформацію про діяльність Асоціації та її керівних органів;

3.1.2. у порядку, що встановлений Статутом Асоціації, самостійно або через своїх представників формувати керівні органи Асоціації, обирати та бути обраними до них, брати участь з правом голосу на засіданнях Загальних зборів членів Асоціації, вносити пропозиції в їх порядок денний, брати участь у заходах, що проводяться Асоціацією;

3.1.3. вносити пропозиції до Ради Асоціації з питань її діяльності;

3.1.4. добровільно вийти з членів Асоціації;

3.1.5. користуватись знижками, пільгами та іншими благами, що встановлені для членів Асоціації;

3.1.6. зазначати та публічно оголошувати про свою приналежність до Асоціації, використовувати емблему та символіку Асоціації;

3.1.7. користуватись іншими правами, що випливають із законодавства і Статуту Асоціації.

3.2. Члени Асоціації зобов’язані:

3.2.1. дотримуватися положень Статуту Асоціації;

3.2.2. виконувати рішення керівних та інших органів Асоціації;

3.2.3. сприяти своєю діяльністю здійсненню мети та завдань Асоціації;

3.2.4. брати активну участь у діяльності Асоціації;

3.2.5. вчасно сплачувати членські внески;

3.2.6. дотримуватись норм корпоративної етики, поважати інтереси інших членів Асоціації, дотримуватись умов договорів, контрактів та угод, укладених в межах діяльності Асоціації, відшкодовувати завдані збитки;

3.2.7. виконувати інші обов’язки відповідно до Статуту Асоціації та законодавства України.

Розділ 4. Порядок вступу до Асоціації

4.1. Прийом у члени Асоціації здійснюється на підставі поданої заяви за формою, що встановлена у Додатку № 1 до цього Положення, з дотриманням вимог чинного законодавства України.

4.2. До заяви про прийом до Асоціації Заявником додаються такі документи:

4.2.1. документ, яким підтверджується прийняття Заявником рішення щодо вступу до Асоціації (фізична особа-підприємець не подає);

4.2.2. копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

4.2.3. анкета члена Асоціації (Додаток № 2 до цього Положення);

        4.2.4. копія Дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки або Сертифікату FSC – для повного членства в Асоціації; копія договору про проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва – для асоційованого членства;

        4.2.5. копія Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за останній звітний період.

4.3. Рада Асоціації може вимагати від Заявника представити додаткові документи виключно для підтвердження його відповідності критеріям, що висуваються до члена Асоціації, та встановлення достовірності наданої Заявником інформації. Така вимога Ради Асоціації є обов’язковою умовою для прийняття Заявника до Асоціації.

4.4. Заява про прийом до Асоціації з доданими до неї документами, зазначеними в пункті 4.3 цього Положення, подається Директору Асоціації особисто або надсилається рекомендованим листом на адресу Асоціації.

4.5.         Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати надходження від Заявника документів про прийом до Асоціації, директор готує (при необхідності) рекомендаційний висновок щодо відповідності заявника вимогам до членів, встановленим Статутом Асоціації і цим Положенням, та щодо можливості прийому заявника до Асоціації і передає такий висновок на розгляд Ради Асоціації.

4.6.         Рішення про прийом та виключення зі складу повних або асоційованих членів Асоціації та виключення з членів приймається Радою Асоціації та підлягає затвердженню Загальними зборами членів Асоціації. Рекомендаційний висновок директора (при його наявності) враховується Радою Асоціації при прийнятті рішення, але не є вирішальним.

4.7.         Прийом до повних членів Асоціації здійснюється за умови однорічного кандидатського стажування, крім випадків, коли за рішенням Загальних зборів членів Асоціації такий термін зменшується або скасовується.

4.8.         Кандидатське стажування, якщо таке не скасоване Загальними зборами членів Асоціації, проходить у формі асоційованого членства.

4.9.         Розгляд питання щодо затвердження рішення Ради Асоціації про прийняття нових членів здійснюється на найближчому засіданні Загальних Зборів членів Асоціації.

4.10.    Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати затвердження рішення про прийом заявника до Асоціації, заявнику направляються такі документи:

–       повідомлення про прийом до Асоціації;

–       повідомлення про необхідність сплати вступного та періодичного внеску;

–       копія Статуту Асоціації.

4.11.    Факт вступу до Асоціації підтверджується Свідоцтвом про членство в Асоціації. Свідоцтво про членство в Асоціації видається члену Асоціації після сплати новим членом Асоціації вступного внеску у термін, встановлений пунктом 5.2 цього Положення.

4.12.    Форма Свідоцтва про членство в Асоціації встановлена в додатку №2 до цього Положення. У разі асоційованого членства в Асоціації у Свідоцтві про членство робиться відповідний запис.

4.13.    У випадку, якщо асоційований член Асоціації успішно пройшов кандидатське стажування та відповідає критеріям, що висуваються до суб’єкта господарювання для повного членства в Асоціації, він має право подати заяву на ім’я Президента Асоціації до Ради Асоціації про переведення у категорію повних членів Асоціації (додаток № 3 до цього Положення). До заяви додаються документи, передбачені пунктом 4.2 цього Положення для повного членства в Асоціації.

4.14.    Протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання від асоційованого члена заяви про переведення у повні члени, директор готує рекомендаційний висновок щодо переведення у категорію повних членів та передає такий висновок на розгляд Ради Асоціації.

4.15.    Рада Асоціації розглядає заяву про переведення у категорію дійсних членів та приймає рішення про переведення або відмову у переведенні. У разі прийняття рішення про переведення у категорію повних членів, Рада Асоціації виносить це рішення на затвердження на найближчому після отримання заяви засіданні Загальних Зборів членів Асоціації. Рекомендаційний висновок директора (при його наявності) враховується Радою Асоціації при прийнятті рішення, але не є вирішальним.

4.16.    Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження Загальними зборами членів Асоціації рішення про переведення в категорію повних членів Асоціації або прийняття рішення Радою Асоціації рішення про відмову у переведенні, директор направляє асоційованому члену:

4.16.1. у випадку відмови у переведенні у категорію повних членів Асоціації – повідомлення про відмову у переведенні у категорію повних членів Асоціації;

4.16.2. у випадку затвердження рішення про переведення у категорію повних членів Асоціації:

– повідомлення про переведення у категорію повних членів Асоціації;

– свідоцтво про членство в Асоціації (Додаток № 4 до цього Положення);

– повідомлення про необхідність сплати вступного та періодичного членського внесків.

4.17.    За умови переведення у категорію повних членів Асоціації Свідоцтво про асоційоване членство в Асоціації повертається до Асоціації протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання повідомлення про затвердження рішення про переведення.

4.18.    У разі втрати членом Асоціації Свідоцтва про членство в Асоціації за його письмовою заявою видається дублікат Свідоцтва з відміткою «Дублікат».

Розділ 5. Порядок сплати членських внесків

5.1.         Оплата внесків здійснюється кожним членом Асоціації шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Асоціації, крім випадків оплати внесків у не грошовій формі, у порядку встановленому Статутом Асоціації та цим Положенням.

5.2.         При поданні заяви про вступ до Асоціації кандидат в члени Асоціації сплачує 50 % від встановленого Радою Асоціації розміру вступного внеску. Решта вступного внеску та періодичний внесок сплачується протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дати отримання повідомлення про прийом до Асоціації та про необхідність сплати внесків.

5.3.         Розміри вступного та періодичного внесків встановлюється Радою Асоціації та затверджується Загальними Зборами членів Асоціації.

5.4.         Вступний внесок сплачується незалежно від того, чи був коли-небудь заявник членом Асоціації.

5.5.         За клопотанням заявника Загальні Збори членів Асоціації можуть зменшити розмір щорічного внеску, що має бути сплачений заявником, або звільнити заявника від сплати вступного та/або щорічного внеску.

5.6.         Членські внески сплачуються членами Асоціації щорічно, якщо інше не встановлено Загальними зборами членів Асоціації.

5.7.         Кожний наступний щорічний внесок сплачується членом Асоціації протягом 10 (десяти) робочих днів після спливу 12 (дванадцяти) місяців від сплати попереднього щорічного внеску.

5.8.         У випадку встановлення Загальними зборами членів Асоціації щоквартальної сплати періодичних членських внесків, член Асоціації повинен сплачувати періодичні членські внески щоквартально до 10 (десятого) числа першого місяця кварталу, наступного за кварталом, за який проводиться оплата.

5.9.         Вступний та періодичні членські внески вважаються сплаченими з моменту надходження коштів на поточний рахунок Асоціації.

5.10.    Директор Асоціації контролює правильність та своєчасність сплати.

5.11.    Строк сплати регулярних членських внесків членом Асоціації продовжується у разі надходження до Асоціації письмового повідомлення (з наданням копій підтверджуючих документів) про неможливість сплати регулярних членських внесків у встановлений строк у зв’язку з:

5.11.1. вилученням правоохоронними органами документів члена Асоціації у паперовій та електронній формах, що унеможливлюють сплату регулярних членських внесків;

5.11.2. іншими діями органів державної та судової влади, що унеможливлюють сплату регулярних членських внесків;

5.11.3. настанням обставин непереборної сили.

5.12.    Член Асоціації зобов’язаний сплатити регулярні членські внески протягом 10 (десяти) робочих днів з дати усунення причин, що призвели до несплати регулярних членських внесків.

5.13.    При несплаті членом Асоціації членських внесків у строки, встановлені цим Положенням, Директор Асоціації зобов’язаний:

– встановити факт несплати членських внесків;

– направити рекомендованого листа з повідомленням про вручення до такого члена Асоціації з метою отримання пояснення причин несплати внесків та вимогою виконання норм даного Положення.

5.14.    Внески членів Асоціації можуть здійснюватися у формі грошей, цінних паперів (крім акцій), інших майнових (крім корпоративних прав) та немайнових прав. Вартість майна, що вноситься, оцінюється за узгодженням між членом Асоціації та Загальними зборами членів Асоціації у гривнях.

5.15.    Член Асоціації має право звернутися до Ради Асоціації з пропозицією про внесення вступного та/або періодичного внесків у не грошовій формі. Така пропозиція має містити інформацію про майно, яке пропонується внести у якості внеску, а також про його вартість за оцінкою члена Асоціації. У випадку отримання такої пропозиції Рада Асоціації здійснює її попередній розгляд, за результатами якого готує свій рекомендаційний висновок та виносить таку пропозицію на розгляд Загальних зборів членів Асоціації. За наслідками розгляду заяви члена, Загальні збори членів Асоціації приймають рішення щодо надання згоди на здійснення внеску в негрошовій формі.

5.16.    Члени Асоціації можуть у добровільному порядку сплачувати додаткові членські внески, розмір яких визначається членом Асоціації.

Розділ 6. Припинення членства в Асоціації

6.1.    Членство в Асоціації припиняється лише у зв’язку з виключенням члена Асоціації або при виході члена з Асоціації.

6.2.    Член Асоціації вправі на власний розсуд вийти з Асоціації. Вихід зі складу Асоціації її члена здійснюється шляхом подання письмової заяви на ім’я Президента Асоціації.

6.3.    Рішення про виключення з членів приймається Загальними зборами членів Асоціації за поданням Ради Асоціації.

6.4.    Член Асоціації може бути виключений з Асоціації у разі:

6.4.1. учасник Асоціації припиняє діяльність;

6.4.2. вчинення ним дій, що суперечать статутним завданням Асоціації, порушує Статут Асоціації;

6.4.3. несплати членського внеску протягом одного місяця наступного за останнім днем строку, передбаченого для цього;

6.4.4.  подання заяви про вихід за власним бажанням

6.5.    Добровільний вихід члена з Асоціації здійснюється шляхом подання письмової заяви на ім’я Президента Асоціації до Ради Асоціації (Додаток № 5 до цього Положення). За результатом розгляду відповідної заяви готує відповідне подання на розгляд Загальних зборів членів Асоціації.

6.6.    У разі добровільного припинення членства в Асоціації суб’єкт господарювання має право повторно вступити до Асоціації на умовах, передбачених Статутом Асоціації та цим Положенням.

6.7.    Датою припинення членства є дата подання заяви.

6.8.    Ініціатором виключення члена Асоціації може бути директор або Президент Асоціації, які мають право винести мотивоване подання про виключення члена з Асоціації на розгляд Ради Асоціації. Розгляд подання про виключення члена з Асоціації здійснюється на найближчому після отримання подання засіданні Ради Асоціації.

6.9.    Рішення про припинення членства в Асоціації доводиться до відома такого члена Асоціації, шляхом надіслання протоколу (витягу з протоколу) засідання Загальних зборів членів Асоціації з цього питання.

6.10.    Про вихід або виключення членів зі свого складу Асоціація може оголошуватися публічно з використанням відповідних засобів інформації. Видане раніше члену Асоціації свідоцтво визнається недійсним.

6.11.    У разі припинення членства в Асоціації зроблені учасником внески не повертаються.

7. Правонаступництво

7.1. У разі перетворення члена Асоціації до його правонаступника переходять усі права та обов’язки щодо членства в Асоціації.

7.2. Для оформлення правонаступництва до Асоціації подаються документи, що підтверджують правонаступництво, з урахуванням вимог внутрішніх документів про прийом до Асоціації.

8. Облік членів Асоціації

8.1.    Облік членів та кандидатів у члени Асоціації здійснюється Директором Асоціації.

8.2.    На кожного члена та кандидата у члени Асоціації ведеться картка персонального обліку згідно з формою, затвердженою Радою Асоціації. Директор додатково веде електронний облік членів згідно з формою, затвердженою Радою Асоціації.

8.3.    Персональні дані членів та кандидатів у члени Асоціації обробляються відповідно до внутрішніх документів Асоціації, які регулюють обробку та захист персональних даних.

Розділ 9. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення

9.1. Дане Положення затверджується Загальними зборами членів Асоціації і вступає в дію з моменту його затвердження.

9.2. За рішенням Загальних зборів членів Асоціації до цього Положення можуть бути внесені зміни та доповнення.

Додаток 1

Положення про членство в Асоціації «Деревообробники України»

Президенту Асоціації «Деревообробники України»

____________________

 

ЗАЯВА

про прийом до Асоціації «Деревообробники України»

       ________________________________________________________________,

(найменування юридичної особи)

_______________________________________________________________ ,

(ідентифікаційний код, місцезнаходження)

_______________________________________________________________ ,

в особі___________________________________ ________________________,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі__________________________ ________________________,

(Статуту/паспорта громадянина України, серія, номер, дата та ким виданий)

 

просить прийняти в повні/асоційовані члени Асоціації «Деревообробники України».

_____________________________________________________________,

(найменування юридичної особи)

зобов’язується дотримуватися положень статуту Асоціації та виконувати обов’язки члена Асоціації, у тому числі щодо сплати членських внесків.

Цією заявою підтверджуємо, що інформація і дані, які відображені в заяві та доданих документах, є правдивими і правильними, а також зобов’язуємось у випадку внесення будь-яких змін в інформацію, яка міститься в заяві та документах, протягом 5 (п’яти) робочих днів письмово повідомити Асоціацію.

Додатки:

1.       Документ, яким підтверджується прийняття рішення щодо вступу до Асоціації (фізична особа-підприємець не подає);

2.       копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

3.       анкета члена Асоціації;

4.       копія Дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки або Сертифікату FSC (для повного членства в Асоціації);

5.       копія договору про проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва (для асоційованого членства);

6.       копія Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за останній звітний період.

 

 

 «___»_________20__ року __________   _____________________________

      Підпис          (Прізвище, ініціали уповноваженої особи)

 

Додаток 2

Положення про членство

в Асоціації«Деревообробники

України»

 

Анкета члена Асоціації «Деревообробники України»

1.

Повне найменування Заявника
українською мовою
англійською мовою
2. Скорочене найменування Заявника (за наявності)
українською мовою
англійською мовою
3. Організаційно-правова форма
4. Адреса місцезнаходження
за установчими документами
фактичне місцезнаходження
5. Адреса електронної пошти
6. Зв’язок (тел./ факс)
7. Ідентифікаційний код/ реєстраційний код для нерезидента
8. Розмір статутного капіталу
9. Інформація про виконавчий орган:
Посада
Прізвище, ім’я, по батькові
Назва та номер документу,   на підставі якого призначена/обрана особа (протокол, наказ, інше)
10. Інформація про учасників/акціонерів, які прямо або опосередковано володіють 10 і більше відсотків акцій/часток у статутному капіталі
10.1. Найменування юридичної особи/ПІБ
Ідентифікаційний код/реєстраційний номер (для юридичної особи – нерезидента)/
Реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів (для фізичних осіб)
Адреса місцезнаходження/проживання
Частка в юридичній особі (вказується прямий або опосередкований вплив)
10.2. Найменування юридичної особи/ПІБ
Ідентифікаційний код/реєстраційний номер (для юридичної особи – нерезидента)/
Реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів (для фізичних осіб)
Адреса місцезнаходження/проживання
Частка в юридичній особі (вказується прямий або опосередкований вплив)
11. Основні види економічної діяльності
Найменування виду господарської діяльності
Обсяг виробництва (за результатами останнього звітного року)
у натуральній формі (фізична одиниця виміру:   тон, кг,шт.) у грошовій формі (тис. грн.)

 

_____________________ ..  _____________  ..  _____________________

(Посада уповноваженої особи)                Підпис                  ..    (Прізвище, ініціали)

 

Додаток 3

Положення про членство

в Асоціації «Деревообробники

України»

 

Президенту Асоціації «Деревообробники України»

____________________

 

ЗАЯВА

про переведення у повні члени Асоціації «Деревообробники України»

_______________________________________________________________,

(найменування юридичної особи)

_______________________________________________________________ ,

(ідентифікаційний код, місцезнаходження)

_______________________________________________________________ ,

в особі___________________________________ ______________________,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі__________________________ ______________________,

(Статуту/паспорта громадянина України, серія, номер, дата та ким виданий)

просить перевести ___________________________________________________

(найменування юридичної особи)

у категорію повних дійсних членів Асоціації та зобов’язується дотримуватися положень статуту Асоціації та виконувати обов’язки дійсного члена Асоціації, в тому числі щодо сплати членських внесків.

Цією заявою підтверджуємо, що інформація і дані, які відображені в заяві та доданих документах, є правдивими і правильними, а також зобов’язуємось у випадку внесення будь-яких змін в інформацію, яка міститься в заяві та документах, протягом 5 (п’яти) робочих днів письмово повідомити Асоціацію.

Додатки:

1.            Документ, яким підтверджується прийняття рішення щодо вступу до Асоціації (фізична особа-підприємець не подає);

2.       копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

3.       анкета члена Асоціації;

4.       копія Дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки або Сертифікату FSC (для повного членства в Асоціації);

5.       копія договору про проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва (для асоційованого членства);

6.       копія Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за останній звітний період.

«___»_________20__ року __________   _____________________________

Підпис          (Прізвище, ініціали уповноваженої особи)

Додаток 4

Положення про членство

в Асоціації «Деревообробники

України»

 

 

Фірмовий бланк АДУ

 

СВІДОЦТВО

ПРО ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ «ДЕРЕВООБРОБНИКИ УКРАЇНИ»

№ ___________

_______________________________________________________________,

(найменування юридичної особи)

_______________________________________________________________,

(ідентифікаційний код)

 

є членом Асоціації «Деревообробники України».

 

Свідоцтво видане «____»__________________ _____року

 

Президент Асоціації__________________________________

 

М. П.

Додаток 5

Положення про членство

в Асоціації «Деревообробники

України»

Президенту Асоціації «Деревообробники України»

____________________

 

 

ЗАЯВА

про добровільний вихід з членів Асоціації «Деревообробники України»

 

_______________________________________________________________,

(найменування юридичної особи)

______________________________________________________________ ,

(ідентифікаційний код, місцезнаходження)

______________________________________________________________ ,

в особі___________________________________ ______________________,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

що діє на підставі__________________________ ______________________,

(Статуту/паспорта громадянина України, серія, номер, дата та ким виданий)

 

повідомляє про вихід з Асоціації «Деревообробники України», у зв’язку з чим просить Раду Асоціації внести подання до Загальних зборів членів Асоціації про виключення з повного/асоційованого членства _______________________

(найменування юридичної особи)

в Асоціації «Деревообробники України».

 

«___»_________20__ року __________   _____________________________

Підпис            (Прізвище, ініціали уповноваженої особи)