ЧЛЕНСТВО

Асоціація є вільною для вступу (виходу) нових членів. Членами Асоціації можуть бути підприємства, що є виробниками та постачальниками продукції з деревини, дистриб’юторами, розробниками, виробниками чи постачальниками відповідного технологічного обладнання, приладів, матеріалів, аксесуарів, комплектуючих виробів, послуг тощо, а також приватні підприємці, які здійснюють таку діяльність та згодні виконувати обов’язки, що на них покладають установчі документи Асоціації. Членство в Асоціації здійснюється на недискримінаційних засадах.

Членами Асоціації є її засновники, а також приватні підприємці та організації, які вступили в Асоціацію після її заснування, здійснили вступний внесок, беруть участь в діяльності Асоціації та дотримуються положень цього Статуту. Особи, які виступили засновниками Асоціації, при реєстрації Асоціації, автоматично набувають членства, як індивідуальні члени Асоціації.

Рішення про прийом та виключення зі складу колективних, повних або асоційованих членів Асоціації та виключення з членів приймається Радою Асоціації та підлягає затвердженню Зборами Асоціації.

Прийом до членів Асоціації здійснюється за умови однорічного кандидатського стажування, крім випадків, коли, за рішенням Зборів Асоціації, такий термін зменшується або скасовується.

У Асоціації існує колективне членство для професійних, регіональних та міжрегіональних асоціацій та союзів, інших об’єднань.

Колективні члени Асоціації реалізують свої права та обов’язки через своїх представників, уповноважених у встановленому порядку.

У Асоціації діє асоційоване та повне членство. Асоційовані члени мають право дорадчого голосу на Зборах Асоціації, повні члени мають право вирішального голосу у Зборах Асоціації.

Для вступу в члени Асоціації кандидат сплачує 50 % від встановленого Радою Асоціації розміру внеску при поданні заяви на ім’я Президента Асоціації. Така заява має містити визнання Статуту Асоціації та необхідні дані про заявника Решта внеску сплачується у 15-ти денний термін після прийняття рішення Зборами Асоціації про прийом до членів або асоційованих членів.

Збори Асоціації можуть затверджувати Положення про членство, у якому можуть встановлюватися критерії для членів, асоційованих членів.

Прийом нових членів та виключення зі складу Асоціації здійснюється кваліфікованою більшістю (не менш 3/4 від числа учасників Зборів Асоціації).

Членство в Асоціації може підтверджуватися свідоцтвом на бланку за зразком, що затверджується Зборами Асоціації, що видається кожному члену.

Членство в Асоціації припиняється лише у зв’язку з виключенням члена Асоціації або при виході члена з Асоціації.

Член Асоціації вправі на власний розсуд вийти з Асоціації. Вихід зі складу Асоціації її члена здійснюється шляхом подання письмової заяви на ім’я Президента Асоціації.

Про вихід або виключення членів зі свого складу Асоціація може оголошуватися публічно з використанням відповідних засобів інформації. Видане раніше члену Асоціації свідоцтво визнається недійсним.