ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Члени Асоціації мають право:

 • одержувати інформацію про діяльність Асоціації та її керівних органів;
 • у порядку, що встановлений Статутом, самостійно або через своїх представників формувати керівні органи Асоціації, обирати та бути обраними до них, брати участь з правом голосу на засіданнях Зборів Асоціації, вносити пропозиції в їх порядок денний, брати участь у заходах, що проводяться Асоціацією;
 • вносити пропозиції до Ради Асоціації з питань її діяльності;
 • добровільно вийти з членів Асоціації;
 • користуватись знижками, пільгами та іншими благами, що встановлені для членів Асоціації;
 • зазначати та публічно оголошувати про свою приналежність до Асоціації, використовувати емблему та символіку Асоціації;
 • користуватись іншими правами, що випливають із законодавства та цього Статуту.

Члени Асоціації зобов’язані:

 • дотримуватися положень цього Статуту;
 • виконувати рішення керівних та інших органів Асоціації;
 • сприяти своєю діяльністю здійсненню мети та завдань Асоціації;
 • брати активну участь у діяльності Асоціації;
 • вчасно сплачувати членські внески;
 • дотримуватись норм корпоративної етики, поважати інтереси інших членів Асоціації, дотримуватись умов договорів, контрактів та угод, укладених в межах діяльності Асоціації, відшкодовувати завдані збитки;
 • виконувати інші обов’язки відповідно до цього Статуту та законодавства України.

Член Асоціації може бути виключений з Асоціації у разі:

 • учасник Асоціації припиняє діяльність;
 • вчинення ним дій, що суперечать статутним завданням Асоціації, порушує Статут Асоціації;
 • несплати членського внеску протягом одного місяця наступного за останнім днем строку, передбаченого для цього;
 • подання заяви про вихід за власним бажанням.
 • Рішення про виключення з членів приймається Зборами Асоціації за поданням Ради Асоціації.

У разі припинення членства в Асоціації, членські внески не повертаються.