ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ

Статутними органами Асоціації є: Загальні Збори членів Асоціації (їх представників), по тексту – Збори Асоціації; Рада Асоціації; Президент Асоціації, Директор Асоціації та Ревізійна комісія (Ревізор).

Збори Асоціації

Вищим органом Асоціації є Загальні Збори членів Асоціації (далі – Збори Асоціації), які складаються з усіх членів Асоціації. Чергові Збори Асоціації скликаються Президентом Асоціації або Радою Асоціації, як правило, не рідше одного разу на рік по закінченню бюджетного року. Позачергові Збори Асоціації можуть скликатися за ініціативи не менш ніж половини членів Асоціації, Президента Асоціації, за рішенням Ради Асоціації або на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора) у разі виявлення нею порушень, при цьому повідомляються причини скликання і предмет обговорення.

До складу Зборів Асоціації входять уповноважені належним чином представники членів Асоціації. У засіданні Зборів Асоціації беруть участь почесні члени Асоціації (за згодою). Норма представництва від кожного члена Асоціації – один представник з правом одного голосу. Про дату й місце проведення Зборів Асоціації, їх порядок денний ініціатори скликання Зборів Асоціації повідомляють іншим членам Асоціації у строк не менш ніж за 30 (тридцять) днів до їх проведення.

Будь-який член Асоціації має право вимагати розгляду питання на Зборах Асоціації, за умови, що про це було повідомлено не пізніше як за 10 (десять) днів до проведення Зборів Асоціації. Збори Асоціації вправі вирішувати будь-які питання діяльності Асоціації. Збори Асоціації уповноважені приймати рішення за умови присутності на них більше половини членів Асоціації. Рішення Зборів Асоціації приймаються простою більшістю голосів учасників, присутніх на зборах.

Рішення з питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, приймаються кваліфікованою більшістю (не менше 3/4 членів, які беруть участь в Загальних зборах). На Зборах Асоціації ведеться протокол, який підписує головуючий. Рішення з питань реорганізації чи ліквідації Асоціації приймаються Зборами Асоціації, якщо на них присутні не менше 3/4 від загальної кількості Асоціації. Процедура голосування визначається Зборами Асоціації.

Загальні збори можуть, за необхідністю та з метою перевірки правильності ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності Асоціації, приймати рішення про залучення аудиторської фірми (одночасно з прийняттям рішення про додаткові цільові внески на проведення аудиторської перевірки). Перевірка може також призначатися силами ревізійної комісії, що створюється з такою метою членами Асоціації. З метою підвищення оперативності роботи Асоціації чергові або позачергові Збори Асоціації можуть проводитись на основі заочного голосування.

Обговорення питань порядку денного та обмін відповідними даними може здійснюватись з використанням сучасних інформаційних технологій і систем телекомунікації, в тому числі в режимі багатостороннього зв’язку. Заочне голосування проводиться шляхом направлення на адресу членів Асоціації бюлетенів для голосування рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручення бюлетеня під розписку.

Бюлетень із зазначенням питань та варіантів відповідей має бути виконаний на фірмовому бланку Асоціації, підписаний Президентом та скріплений печаткою Асоціації. Бюлетень направляється усім членам Асоціації.

Бюлетень для заочного голосування має містити:

 • формулювання рішень з кожного питання, голосування по якому здійснюється цим бюлетенем;
 • варіанти голосування по кожному питанню, поставленому на голосування, виражені формулюваннями “за”, “проти” чи “утримався”; вказівка на те, що бюлетень для голосування має бути підписаний членом Асоціації і скріплений печаткою організації;
 • поштова адреса, на яку необхідно направляти заповнений бюлетень.

Член Асоціації зобов’язаний протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання бюлетеня заочного голосування направити на адресу Асоціації заповнений бюлетень рекомендованим листом з повідомленням.

До виключної компетенції Зборів Асоціації належить:

 • затвердження Статуту Асоціації та змін і доповнень до нього;
 • визначення основних стратегічних напрямків діяльності та затвердження програми діяльності Асоціації;
 • призначення Президента Асоціації, звільнення його з посади, у тому числі до закінчення строку його повноважень;
 • обрання Ради Асоціації, Ревізійної комісії (ревізора), звільнення їх членів, заслуховування їх звітів;
 • затвердження символіки Асоціації;
 • прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Асоціації;
 • призначення ліквідаційної комісії, розпорядження майном при реорганізації та ліквідації Асоціації;
 • затвердження кошторису Асоціації, планів та звітів про їх виконання;
 • заслуховування та затвердження звітів виконавчих органів Асоціації;
 • розробка й затвердження організації структури Ради Асоціації;
 • прийняття до Асоціації нових членів та виключення учасників з Асоціації;
 • вирішення інших питань діяльності Асоціації відповідно до законодавства та нього Статуту.

Президент Асоціації

Президент Асоціації є постійно діючим виконавчим органом Асоціації, призначається та звільняється з посади рішенням Зборів Асоціації та має такі повноваження:

 • за посадою є членом Ради Асоціації;
 • представляє інтереси Асоціації у державних та громадських органах та установах, забезпечує виконання її завдань і функцій, бере участь у засіданнях Зборів Асоціації, затверджує її план роботи;
 • сприяє практичній реалізації програм та проектів Асоціації, здійснює координацію загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, в тому числі програм і проектів міжнародної технічної допомоги;
 • без доручення представляє інтереси Асоціації у державних та інших підприємствах установах і організаціях, забезпечує виконання її завдань і функцій Асоціації;
 • забезпечує організацію діяльності Асоціації; затверджує поточні плани діяльності Асоціації та плани господарської діяльності, а також контролює їх виконання;
 • затвердження структури адміністрації Асоціації, штатного розпису і посадових обов’язків, а також затвердження кошторису витрат на утримання адміністрації Асоціації;
 • діє без доручення, має право підпису від імені Асоціації, може розпоряджатися майном та грошовими коштами Асоціації, укладає договори, в тому числі цивільно-правові та трудові, видає довіреності, відкриває банківські рахунки Асоціації, а також розпоряджається її коштами, видає накази та розпорядження, дає вказівки, що є обов’язковими до виконання усіма співробітниками;
 • укладає та розриває трудові договори з найманими працівниками адміністрації з питань, що відносяться до його компетенції; підписує вихідні та внутрішні документи Асоціації, а також платіжні та інші бухгалтерські документи;
 • від імені Асоціації та здійснює контроль за їх діяльністю, накладає на них стягнення;
 • не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед Зборами Асоціації;
 • здійснює інші повноваження відповідно до законодавства, Статуту та рішень Зборів Асоціації.

Президент може мати заступника (Віце-президента), який призначається ним (або Зборами Асоціації). У разі відсутності Президента його обов’язки виконує Віце-президент Асоціації. Президент Асоціації може виконувати свої обов’язки на громадських засадах, за сумісництвом або на постійних засадах.

Рада Асоціації

Виконавчим керівним органом Асоціації є Рада Асоціації. Раду Асоціації очолює Президент та головує на її засіданнях. Рада Асоціації обирається Зборами Асоціації з числа її членів (представників) у непарній кількості строком на три роки. До компетенції Ради входить розгляд питань та прийняття рішень з основних напрямків діяльності Асоціації, що не віднесені до компетенції Загальних зборів та Президента. Рада Асоціації проводить свої засідання в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Ради правомочне, якщо на ньому особисто присутні більше половини її членів. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів. У випадку рівності голосів, голос Президента має вирішальне значення.

Рада Асоціації:

 • скликає чергові та позачергові Загальні збори, визначає порядок денний, місце і час їх проведення, координує їх підготовку і контролює виконання прийнятих рішень;
 • приймає, доповнює і змінює внутрішні правила Асоціації;
 • здійснює попередній розгляд заяв при прийомі до Асоціації нових членів у відповідності до умов і порядку, що ухвалені Зборами Асоціації.
 • затверджує щорічні плани роботи Асоціації;
 • вирішує питання представництва Асоціації у національних і міжнародних організаціях і об’єднаннях, засновництва інших юридичних осіб;
 • приймає рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію філій і представництв, затвердження Положень (Статутів) про них з обов’язковим наступним інформуванням про прийняття цих рішень на найближчих Загальних зборах;
 • призначає керівників філій і представництв, голів і персональний склад комітетів, при цьому кандидатури голів комітетів затверджує на найближчих Загальних зборах.

Директор Асоціації

Оперативно-організаційне управління Асоціацією здійснює Директор. Директор Асоціації забезпечує виконання рішень Зборів Асоціації та Ради Асоціації, формування сприятливого громадського іміджу Асоціації на національному та міжнародному рівнях; сприяє практичній реалізації та здійснює координацію загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, в тому числі проектів та програм міжнародної технічної допомоги. Директор Асоціації має право діяти за довіреністю Президента Асоціації у питаннях, що відносяться до відання останнього. Директор Асоціації здійснює інші повноваження відповідно до законодавства Статуту та рішень Зборів Асоціації. Директор Асоціації може виконувати свої обов’язки на громадських засадах, за сумісництвом або на постійних засадах.

Ревізійна комісія (ревізор)

Ревізійна комісія (Ревізор) призначається Зборами Асоціації та підзвітна їм. Ревізійна комісія (ревізор) призначається строком на три роки. Членами Ревізійної комісії (ревізором) не можуть бути члени Ради Асоціації. Ревізійна комісія (ревізор) має право на перевірку фінансової діяльності Асоціації та її виконавчих органів. Про свою діяльність Ревізійна комісія (Ревізор) щорічно звітує Зборам Асоціації.